Your Bag

No products in the bag.

สมัครสมาชิก

Term and condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอกสารการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

ของ MOO YOO ฉบับนี้ (“เอกสารแจ้งฯ”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท มู ยู จำกัด เก็บและรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์และการให้บริการออนไลน์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์ https://mooyoo.co.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ MOO YOO เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเอกสารแจ้งฯ นี้ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) ผ่านทางโปรแกรมและร้านค้าของเรา (“บริการ”) และผ่านบริการที่ท่านจัดหาให้และสัญญาที่เราเข้าทำกับท่าน เอกสารแจ้งฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้น และระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารแจ้งฯ นี้ไม่ใช้บังคับกับบรรดาเว็บไซต์และบริการซึ่งแสดงหรือ เชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ เว็บไซต์และบริการที่เรามีการจัดทำร่วมกับบรรดาหุ้นส่วนอื่น อาจแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวร่วม หรือคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกจากกันของหุ้นส่วนของเรา ที่เพิ่มเติมขึ้นจากเอกสารแจ้งฯ ของเรา อนึ่ง โดยไม่จำกัดนัยทั่วไปของข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น MOO YOO อาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านออกนอกประเทศไทย ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้

การอ้างถึงคำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในเอกสารแจ้งฯ นี้ เป็นการอ้างถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นถูกนำไปประมวลผลโดยเรา หรือในนามของเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเรา หรือในฐานะคู่สัญญาของธุรกรรม หรือคู่ความในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้และบุคคลที่เรา ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ายนี้

ข้อมูลประเภทใดที่ MOO YOO เก็บรวบรวม ?

MOO YOO อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเสนอหรือให้บริการแก่ท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล – ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเกิด เพศ และข้อมูลในทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของท่าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ และรูปถ่ายของท่าน
 • ข้อมูลการติดต่อ – รายละเอียดการติดต่อส่วนตัว ที่อยู่ และที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลด้านภาษีและการเงิน – หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงิน
 • ข้อมูลด้านธุรกรรม สิทธิประโยชน์และความชื่นชอบ – ความชื่นชอบด้านการตลาดและการสื่อสารของท่าน รางวัลและสิทธิประโยชน์จากบัตร MOO YOO ของท่าน และประวัติการซื้อสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลการสื่อสาร – ความเห็น คำร้องขอหรือคำร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MOO YOO บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ บันทึกการแชต
 • ข้อมูลกล้องวงจรปิด – ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และร้านค้าของเรา
 • ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (geolocation) – เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่าน อาทิ ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งที่อยู่ที่แน่นอนของอุปกรณ์ของท่าน (เช่น ค่าละติจูดและลองจิจูดในระบบพิกัดจีพีเอส) หรือตำแหน่งที่อยู่โดยประมาณ (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ที่ไม่ละเอียดซึ่งประมาณค่าจากโปรแกรมที่ใช้ท่องอินเตอร์หรือเบราว์เซอร์ (Browser) หรือหมายเลขระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IP Address) ของอุปกรณ์)
 • ข้อมูลทางเทคนิค – หมายเลขระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IP Address) ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และข้อมูลการล็อกอินที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ MOO YOO
 • ข้อมูลการกระทำผิดทางอาญา – ประวัติของท่านด้านการต้องโทษและการกระทำผิดทางอาญา
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ – สถานภาพทางร่างกายและจิตใจของท่าน (เช่น โรค ความพิการ ความเสี่ยงในการเกิดโรค ประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูลทางสรีรวิทยาหรือชีวการแพทย์)

การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์ของเรา อาจมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) และเว็บบีคอน (Web Beacons) ต่าง ๆ ทั้งนี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์เก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ช่วยในการปรับปรุงไซต์และประสบการณ์การใช้งานไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลคุกกี้ในการวิเคราะห์ว่าพื้นที่และคุณสมบัติการทำงานส่วนไหนของไซต์ที่ได้รับความนิยม และใช้นับจำนวนการเข้าชมไซต์ของเรา ส่วนเว็บบีคอนเป็นภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจนำมาใช้ในไซต์ของเรา หรือในอีเมลของเรา ทั้งนี้เราใช้เว็บบีคอนในการส่งคุกกี้ นับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ วิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิผลของแคมเปญทางการตลาด และใช้ระบุว่ามีการเปิดอ่านอีเมลและดำเนินการในอีเมลหรือไม่

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกรณีท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา อาทิ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล รวมถึงในกรณีซึ่งท่านเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดของเรา และแจ้งให้เราส่งรางวัลให้แก่บุคคลอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้และบุคคลที่เราทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ายนี้

เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อในลัทธิ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ เว้นแต่เป็นการจำเป็นในการดำเนินงานของเรา (รวมถึงการให้บริการแก่ท่าน) และเมื่อเรามีฐานทางกฎหมายที่สามารถกระทำได้ อนึ่ง ก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูล เราอาจปิดบัง ใส่แถบดำ หรือซ่อนข้อมูลของท่านในส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว และไม่จำเป็นในการดำเนินงานของเรา ในการนี้เราไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง สร้างข้อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากท่านแต่ประการใด

MOO YOO อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวม (Aggregated Data) หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Anonymized Data) ซึ่งไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง

เราอาจรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เกี่ยวกับท่านกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก

ในบางกรณี MOO YOO อาจรวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการนำข้อมูลอื่นมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลอื่นนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานกำกับดูแล หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน หน้าเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ของนิติบุคคลหรือลูกค้าวิชาชีพ หรือจากแหล่งที่มีข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเอง) และข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากสื่อมวลชน

ในกรณีที่เรามีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดในสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน (หรือดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน) แต่ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำ หรือจะเข้าทำกับท่าน ในกรณีดังกล่าว เราอาจต้องปฏิเสธที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้เราจะแจ้งท่านให้ทราบหากมีกรณีเช่นนี้

MOO YOO ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร?

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่มีฐานทางกฎหมายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน หรือดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน

 • ดำเนินการและจัดการการซื้อหรือการร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน
 • ลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
 • จัดหาสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกในโครงการ MOO YOO รีวอร์ด
 • จัดหารางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • ดำเนินงานประจำวันของ MOO YOO ที่เกี่ยวข้องกับท่าน (เช่น การเปิดบัญชีกับคู่สัญญา การทำคำสั่งซื้อ ร้านค้า ดำเนินการชำระเงินแก่คู่สัญญาปัจจุบัน ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติของผู้มีอำนาจลงนาม และจัดเก็บหลักฐานประกอบการเข้าทำสัญญา)
 • ตอบข้อสอบถามของท่าน ดำเนินการกับคำร้องเรียนหรือคำร้องขอของท่าน หรือกระทำการอื่นเพื่อตอบสนองการสอบถามของท่าน และ สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับไซต์หรือบริการของเรา หรือการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาของท่านกับเรา

2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

 • ร่วมมือ และสื่อสารกับหน่วยงานผู้มีอำนาจ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานตามที่จำเป็น และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับกับเรา

3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 • การปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับลูกค้านิติบุคคล หรือผู้ให้บริการยิติบุคคล หรือดำเนินขั้นตอนตามคำร้องขอของลูกค้านิติบุคคลหรือคู่สัญญานิติบุคคลของเราก่อนเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้
 • จัดการกับคำร้องเรียนหรือคำร้องขอของลูกค้า
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MOO YOO
 • ดำเนินงานประจำวันของ MOO YOO ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา (เช่น การเปิดบัญชีกับคู่สัญญา การทำคำสั่งซื้อ ดำเนินการชำระเงินแก่คู่สัญญาปัจจุบัน ตรวจสอบอำนาจการอนุมัติของผู้มีอำนาจลงนาม และจัดเก็บหลักฐานประกอบการเข้าทำสัญญา) และสื่อสารกับลูกค้านิติบุคคล หรือคู่สัญญานิติบุคคลของเรา เพื่อให้ MOO YOO ให้หรือได้รับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือให้ลูกค้านิติบุคคลหรือคู่สัญญานิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
 • การวิจัย พัฒนา และปรับปรุงบริการของเราเพื่อช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันของเรา และในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของท่าน หรือให้มากกว่าความต้องการหรือความดาดหวังของท่าน
 • การควบคุมคุณภาพของบริการ
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย
 • ทำการวิเคราะห์การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และออกใบกำกับภาษีตามที่ท่านร้องขอ
 • เหตุผลด้านความปลอดภัย (เช่น ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดจะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันการเข้ามาในสถานที่ของเรา และพื้นที่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจจับและป้องกันการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง สนับสนุนงานความมั่นคง ความปลอดภัย และการสอบสวนภายใน สนับสนุนการสอบสวนอาชญากรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการซักซ้อมฝึกอบรมด้านความปลอดภัย)
 • โดยทั่วไปรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้
 • ตรวจสอบข้อมูลดิบหรือข้อมูลซึ่งเราได้รับจากลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตลอดจนข้อมูลระบุตัวบุคคล อำนาจการอนุมัติ หรืออำนาจการกระทำการในนามของนิติบุคคลของท่านซึ่งเป็นลูกค้านิติบุคคลของเรา หรือคู่สัญญาอื่นในการเข้าทำสัญญากับเรา
 • ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ มาตรฐานหรือการบริหารจัดการภายในของ MOO YOO
 • ดำเนินการกับบริษัทประกันภัยเพื่อประเมินความเสียหายและการเยียวยาในกรณีคำร้องเรียนของลูกค้า
 • รับคำปรึกษาจากสำนักงานกฎหมายภายนอก หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ และก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ใช้สิทธิ หรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
 • ทั้งนี้ในกรณีใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เหมาะสม และดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน

4. เพื่อเคารพการใช้สิทธิของท่านในกรณีที่เราขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลบางประเภท

 • ประมวลผลข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของเรา และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลายหลาก ซึ่งอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเราได้นำเสนอแก่ท่าน แต่น่าจะสอดคล้องกับความสนใจของท่าน โดยการจัดทำรายการส่งเสริมการขายและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับตัวท่านในส่วนที่เกี่ยวกับตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากการทำการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับตัวลูกค้า ทั้งนี้รวมถึงการให้ข้อเสนอร่วมของตราสินค้าหลายตรา หรือข้อเสนอจากบริษัทของเรา ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เราจะจัดหาข้อมูลเฉพาะด้านแก่ท่าน และเสนอให้ท่านให้ความยินยอมกับการประมวลผลดังกล่าว

MOO YOO เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในองค์กรของ MOO YOO เพื่อวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น บริการประมวลผลบัตรเครดิต ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินอื่น ๆบริการฝากเว็บไซต์ (Website Hosting) บริการรับส่งอีเมลและไปรษณีย์ภัณฑ์ ผู้ให้บริการลูกค้าที่จัดจ้างจากบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัย สำนักงานกฎหมายภายนอก ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้า สำนักไปรษณีย์หรือรับฝากเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูล) และกับบริษัทที่ช่วยเหลือด้านการทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล หรือบริษัทตัวแทนด้านการตลาด) ทั้งนี้บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานของตนในนามของ MOO YOO

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางประเภท

(1) เมื่อได้รับการร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานราชการ
(2) เพื่อบังคับใช้สัญญา นโยบายองค์กร และข้อกำหนดในการใช้งานของเรา
(3) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ MOO YOO พนักงาน ลูกค้า พาร์เนอร์ของเรา (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ตัวแทน ลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ

หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือบอร์ดพูดคุยทางออนไลน์อื่นบนไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านลงไว้ในไซต์ของเรา อาจมีการแชร์ออกไปยังผู้ใช้งานอื่น ๆ ในบอร์ดพูดคุยออนไลน์ และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา

ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ เข้าซื้อกิจการ จัดหาเงินทุน หรือจำหน่ายสินทรัพย์หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองหรือโอนสินทรัพย์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเราแล้ว ธุรกิจของเราในส่วนที่มีการขาย ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่ต่อเราในการรักษาความลับของข้อมูล และเราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้โดยตรง (เช่น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือข้อมูลโดยรวม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ

การใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses)

การใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules: BCRs) ซึ่งได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเพียงใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการกับเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ นี้ โดยหลักการแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของลูกค้าและ/หรือคู่สัญญา ส่วนใหญ่ของเรา จะจัดเก็บไว้ในระหว่างที่ยังมีสัญญาอยู่ และเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ตามบทบัญญัติโดยทั่วไปด้านอายุความภายใต้กฎหมายไทย

เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือในกรณีใดหลังจากเราไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบงานและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

ท่านมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมาย และ MOO YOO นำเสนอทางเลือกใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านบ้าง

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว

สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เราเปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับสำเนาฉบับเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งฉบับหรือมากกว่าที่ท่านขอรับจากเรา เราอาจคิดค่าธรรมเนียมในการจัดการตามสมควรโดยสอดคล้องกับ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โปรดทราบว่าสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านถูกลบไป เราจะพิจารณาแต่ละคำขออย่างระมัดระวังโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่เรา เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อจำกัดทางเทคนิค และหากเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทางเทคนิค ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงด้วยวิธีการอัตโนมัติ

สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หากท่านยื่นคำคัดค้าน เราจะยังดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่เราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ สิทธิ และอิสรภาพของท่าน หรือในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ แล้วแต่กรณี

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา

สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเห็นว่า เรา รวมถึงพนักงานหรือผู้ให้บริการของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

หากท่านยกเลิกการรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังคงทำการสื่อสารในเรื่องที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายไปยังท่าน เช่น อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง

MOO YOO มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควร เพื่อให้มีความปลอดภัยด้านกายภาพ ด้านเทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

อนึ่ง แม้ว่าเราได้ดำเนินความพยายามตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีระบบข้อมูลหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ท่านมีความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านของท่าน และรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สื่อสารของท่าน

การปรับปรุงเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้

เอกสารแจ้งฯ นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ที่ระบุไว้ในตอนต้นของหน้านี้ เราอาจมีการปรับปรุงเอกสารแจ้งฯ นี้เป็นครั้งคราว

เราจะแจ้งกับท่านผ่านทางไซต์ของเรา หรือช่องทางการสื่อสารอื่นที่ใช้ตามปกติของเราถึงการเปลี่ยนแปลงใดที่มีนัยสำคัญอันอาจกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้ท่านคอยตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งฯ นี้หรือไม่ โดยพิจารณาจากวันที่ของเอกสารแจ้งฯ นี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา

การติดต่อกับเรา

เรายินดีตอบรับคำถาม ความเห็น และความกังวลของท่านที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้เอกสารแจ้งฯ นี้ ทั้งนี้ท่านอาจติดต่อกับเราโดยทางอีเมลที่ mooyoocafe@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ที่ (092)-915-8535

MOO YOO นฐ.3004 ตำบล นราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม 73130

Location stores

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า